شماره حساب ها

شماره حساب بانک سینا شعبه شمس آبادی اصفهان بنام شرکت پردیس مهرافزار پارس:  1-44053950-4-280

شماره شبا: IR030590028000444053950001